Πακέτο 4 (ΠΕ4): Αξιολογηση της λειτουργιας της εφαρμογης

Αξιολόγηση της συµβολής του #Thessaloniki_Tourism_Blockchain (εφαρµογή και φορέας) στην ενίσχυση της τεχνογνωσίας (συλλογή δεδοµένων, αξιολόγηση υφιστάµενης κατάστασης, ορισµός κατάλληλων ιδεών/λύσεων) και στη διαδικασία λήψης αποφάσεων στον τοµέα του τουρισµού – αξιολόγηση από την πλευρά των τοπικών αρχών και εµπλεκοµένων φορέων.


Παραδοτέα ΠΕ4:


Π4.1 Μεθοδολογία αξιολόγησης του συστήματος (εσωτερική και τουριστών)

 

Π4.2 Μεθοδολογία αξιολόγησης του συστήματος (από την πλευρά των τοπικών αρχών και εμπλεκομένων φορέων

 

Π4.3 Αποτελέσματα και συστάσεις από τη διαδικασία αξιολόγησης του #Thessaloniki_Tourism_Blockchain.

elGreek