Πακέτο 1 (ΠΕ1):Έρευνα και Ανάλυση: Προσδιορισμός Αναγκών και Ανάπτυξη Συνεργασιών

Έρευνα καλών πρακτικών αντίστοιχων διεθνών και ευρωπαϊκών τουριστικών µοντέλων και κατανόηση των τουριστικών αναγκών, τω εµπλεκοµένων φορέων και της τοπικής κοινωνίας.

 

Παραδοτέα ΠΕ1:

 

Π1.1 Βιβλιογραφική ανασκόπηση – Οι τουριστικές κάρτες ενιαίων υπηρεσιών ως μέσο για την εξυπηρέτηση του τουρίστα και του οράματος ανάπτυξης του προορισμού


Π1.2 Βιβλιογραφική ανασκόπηση – Η παροχή ψηφιακού υλικού ως μέσο προσέλκυσης τουριστών και ανάδειξης τουριστικών περιοχών


Π1.3 Βιβλιογραφική ανασκόπηση – Η τεχνολογία του blockchain ως μοχλός για τη τουριστική προβολή και ανάπτυξη


Π1.4 Ανάλυση αναγκών τουριστών για τις φυσικές υπηρεσίες της τουριστικής κάρτα και τις ψηφιακές ξεναγήσεις και παροχές


Π1.5 Καταγραφή και ανάλυση δομών (φορείς, σχέσεις και θεσμικό πλαίσιο) που εμπλέκονται στη παροχή υπηρεσιών στον τουρίστα


Π1.6 Καταγραφή του οράματος και προτεραιοτήτων της τοπικής κοινωνίας για την τουριστική ανάπτυξη της πόλης

elGreek