Επενδυτικά Σχέδια Καινοτομίας

Το έργο «Ψηφιακή Θεσσαλονίκη 2030: Προώθηση του ψηφιακού προφίλ της Μητροπολιτικής Θεσσαλονίκης μέσω blockchain και ψηφιακής τουριστικής κάρτας Ακρωνύμιο: #Thessaloniki_Tourism_Blockchain», εντάχθηκε στη Δράση : «Επενδυτικά Σχέδια Καινοτομίας» της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020».

Η Δράση έχει ως στόχο την ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας καθώς και την προαγωγή επενδύσεων για την ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών στους τομείς προτεραιότητας της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3).

Ο συνολικός προϋπολογισμός του επενδυτικού σχεδίου είναι 397.025,00 €, εκ των οποίων η δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 362.135,00 € και συγχρηματοδοτείται το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και την Ελλάδα στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία» 2014-2020.

Το επιχειρηματικό σχέδιο που εγκρίθηκε προς χρηματοδότηση και υλοποιήθηκε, περιλαμβάνει επενδύσεις στις παρακάτω κατηγορίες:

  • Δαπάνες προσωπικού
  • Δαπάνες για έρευνα επί συμβάσει, γνώσεις και διπλώματα ευρεσιτεχνίας
  • Πρόσθετα γενικά έξοδα και λοιπές λειτουργικές δαπάνες

elGreek