Πακέτα Εργασίας

Πακέτο 1 (ΠΕ1):Έρευνα και Ανάλυση: Προσδιορισμός Αναγκών και Ανάπτυξη Συνεργασιών

Έρευνα καλών πρακτικών αντίστοιχων διεθνών και ευρωπαϊκών τουριστικών µοντέλων και κατανόηση των τουριστικών αναγκών, των εµπλεκοµένων φορέων και της τοπικής κοινωνίας.

 Παραδοτέα ΠΕ1:

Πακέτο2 (ΠΕ2):Δίκτυο Συνεργασιας: Προδιαγραφές όρων συνεργασίας και υλικού #Thessaloniki_Tourism_Blockchain.

Έρευνα των αναγκών των εµπλεκόµενων φορέων και των επιχειρηµατιών που σχετίζονται, άµεσα και έµµεσα, µε τον κλάδο του τουρισµού στη Θεσσαλονίκη. Ανάπτυξη ενός πλαισίου συνεργασίας µε στόχο την προώθηση του βιώσιµου τουρισµού. ∆όµηση του οικοσυστήµατος #Thessaloniki_Tourism_Blockchain.

Παραδοτέα ΠΕ2:

 •  Π2.1: #Thessaloniki_Tourism_Blockchain: Η σύνθεση της τεχνολογίας του blockchain, της ψηφιοποίησης του υλικού μιας πόλης και η παροχή τουριστικών πακέτων κάτω από την ομπρέλα μιας τουριστικής εφαρμογής
 • Π2.2: Σύναψη των απαιτούμενων Μνημονίων Συνεργασίας για την υλοποίηση και του #Thessaloniki_Tourism_Blockchain

Πακέτο 3 (ΠΕ3):Ανάπτυξη της ηλεκτρονικής τουριστικής εφαρμογής #Thessaloniki_Tourism_Blockchain

Ανάπτυξης διαδικτυακής πύλης (Web Application) και εφαρµογής έξυπνων κινητών τηλεφώνων (Mobile App) #Thessaloniki_Tourism_Blockchain µέσα από τις οποίες οι χρήστες (περιηγητές/τουρίστες) θα έχουν πρόσβαση σε ψηφιακό τουριστικό περιεχόµενο της Θεσσαλονίκης και στην έκδοση ψηφιακής τουριστικής κάρτας.

 Παραδοτέα ΠΕ3:

 • Π3.1: Αναλυτική περιγραφή της αρχιτεκτονικής του συστήματος
 • Π3.2: Εικαστική αναπαράσταση εφαρμογής- Back end σύστημα και διασύνδεση με blockchain
 • Π3.3: Ανάπτυξη των virtual τουριστικών παροχών
 • Π3.4: Ανάπτυξη των φυσικών τουριστικών καρτών

Πακέτο 4 (ΠΕ4): Αξιολογηση της λειτουργιας της εφαρμογης

Αξιολόγηση της συµβολής του #Thessaloniki_Tourism_Blockchain (εφαρµογή και φορέας) στην ενίσχυση της τεχνογνωσίας (συλλογή δεδοµένων, αξιολόγηση υφιστάµενης κατάστασης, ορισµός κατάλληλων ιδεών/λύσεων) και στη διαδικασία λήψης αποφάσεων στον τοµέα του τουρισµού – αξιολόγηση από την πλευρά των τοπικών αρχών και εµπλεκοµένων φορέων.

Παραδοτέα ΠΕ4:

 • Π4.1: Μεθοδολογία αξιολόγησης του συστήματος (εσωτερική και τουριστών)
 • Π4.2: Μεθοδολογία αξιολόγησης του συστήματος (από την πλευρά των τοπικών αρχών και εμπλεκομένων φορέων
 • Π4.3: Αποτελέσματα και συστάσεις από τη διαδικασία αξιολόγησης του #Thessaloniki_Tourism_Blockchain.

Πακέτο 5 (ΠΕ5):Επιχειρηματική αξιοποίηση, επενδυτική στόχευση και προστιθέμενη αξία

Ανάπτυξη επιχειρηµατικού σχεδίου για την διαχρονική αξιοποίηση και επενδυτική στόχευση του #Thessaloniki_Tourism_Blockchain. Στόχος του σχεδίου θα είναι η διεύρυνση των συμμετεχόντων φορέων που θα προσφέρουν υλικό και υπηρεσιών προς τους ψηφιακούς και μη επισκέπτες ώστε να καταστεί η συγκεκριμένη πλατφόρμα μεγάλης επισκεψιμότητας και χρηστικότητας κάτι το οποίο θα επιφέρει την καθιέρωση της συγκεκριμένης τεχνολογίας ως μέσο προώθησης του τουρισμού.

Παραδοτέα ΠΕ5:

 • Π5.1: Επιχειρηματικό και Επενδυτικό Σχέδιο αξιοποίησης του συστήματος
 • Π5.2: Πλάνο προώθησης της τουριστικής εφαρμογής

elGreek